Schulung
2D-Fortgeschrittenenschulung

Der sichere Umgang mit MegaCAD 2D

Nächster Termin
25.11.2019 // Hamburg // 416.50 € //

alle Termine und Inhalte

Schulung
3D-Fortgeschrittenenschulung

Der intensive Umgang mit MegaCAD 3D.

Nächster Termin
26.11.2019 // Hamburg // 416.50 € //

alle Termine und Inhalte

Schulung
Basisschulung-Maschinenbau

Der volle Einstieg in MegaCAD Maschinenbau

Nächster Termin
23.09.2019 bis 27.09.2019 // Hamburg // 2142.00 € //

alle Termine und Inhalte

Schulung
3D-Schulung-Maschinenbau

Der volle Umstieg auf MegaCAD Maschinenbau

Nächster Termin
25.09.2019 bis 27.09.2019 // Hamburg // 1547.00 € //

alle Termine und Inhalte

Schulung
Freiformflächenschulung

Hybrid-Modellieren mit MegaCAD

Nächster Termin
20.11.2019 // Hamburg // 416.50 € //

alle Termine und Inhalte

Schulung
Parametrik-Schulung

Einfach parametrische Modelle mit MegaCAD erstellen

Nächster Termin
22.11.2019 // Hamburg // 416.50 € //

alle Termine und Inhalte

Darstellung: